CYCLUS Epicus


CYCLUS Epicus
CYCLUS Epicus
Κύκλος Ε᾿πικὸς, opus erat totius Mythologiae continuatam seriem, diversis Poetarum carminibus, in unum syntagma compactis, interque se pro temporum ratione connexis, a Mundi initio seu Θεογονία, usque ad Ulyssie reditum, erhibens, uti videre est supra in voce Cyclicus Scriptor.
Atque hic fuit fons atque fundes τῆς μυθοπιΐας Graecanicae: unde Poetae reliqui plerumque suas hypotheses depromebant. Hinc Horatius de Arte Poet. docens, quomodo Tragoedia scribenda, verbis his, v. 129.
Rectins Iliacum carmen deducis in actus.
Quam si proferres indicta ignotaque solus:
ait argumentum Tragoediae melius sumi ex iam vulgata Μυθοποιΐᾳ, quam novum fingi. Per carmen enim Iliacum non tam Homeri Iliada, quam parvam Iliadem Leschis, et Cypriam Stasini, Cycli Epici partes, intelligit. Verum, cum haec Cyclica narratio simplici et pedestri stylô fuerit earata, ὑπόθεσιν saltem fabulae inde petendam suadet, quae calamistris propriis inurenda sit et ἐπεισοδίοις varianda, ut hôc modô publica videri desinat, in privatum ius scite translata. Ita autem pergit, v. 131.
Publica materies privati iuris erit, si
Nec circa patulum vilemque moraberis orbem.
Ubi hunc ipsum Cyclum intelligit, quem patulum vilemque vocat orbem, quod non ullâ Poeticâ virtute cenleretur, sed solâ fabularum materiâ et ordine commendaretur, quas late et tuse carmine triviali monetâ percussô exponebat. Adde, quod omnibus tereretur, propter hanc fabulatum seriem. Unde inter res
vulgares et omnium promiscuô usu protritas, τὸ ποίημα τὸ Κυκλικὸν, recensetur Callimacho in Epigr. ἀνεκὶότῳ apud Salmasium. Auctores Cycli, Κυκλικοὶ Ποιηται et Ποιηταὶ τȏυ Κύκλου, Latinis Scriptores Cyclici, dicti sunt. Partes fuêre Θεογονία, Τιτανομαχία, Θηβαῒς, Θησηῒς, Ι᾿λιὰς μικρὰ, Φορωνὶς, Α᾿ιθιοπὶς, Νόςτος Ε῾λλήνων et multa praeterea alia, quorum meminere Veteres: de quibus, aliisque in dubio adhuc positis, utrum ad Cyclum pertinuermt, vide Salmas. ad Solin. p. 848. et seqq. et quaedam etiam supra, nec non infra lemmate, Orbis Mythologicus.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Look at other dictionaries:

  • CYCLICUS Scriptor — apud Horatium, de Arte, v. 136. idem cum Epico Poeta Rhapsodo, Turnebo, Advers. l. 19. c. 9. Salmasio vero non omne Poema Heroicum Κύκλος Ε᾿πικὸς dictus est: Sed opus ex multis diversorum Poetarum carminibus (qui Ποιηταὶ τȏυ Κύκλου vocabantur)… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CATENA Patrum — nomen libri, in quo perpetuae Expositiones, ex variis Patribus contextae et ordine dispositae in Psalmos, Prophetas et Euangelia continentur. Eâdem enim prorsus ratione, interpretationem operis alicuius perpetuam, ex variis compilatam Auctoribus …   Hofmann J. Lexicon universale

  • HEROICUM Carmen — vide ssupra Cyclus Epicus, it. Epicum Carmen, et infra, aliquid in voce lyra, it. Panothea …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Cyclische Dichter — (Cykliker), 1) Dichter, welche Homers u. der Homeriden Gesänge in ähnlichen Gedichten nachahmten, indem sie entweder die von denselben übergangenen Vorfälle des Trojanischen Krieges, od. die Rückkehr der Griechen od. andere Thaten der Heroenzeit… …   Pierer's Universal-Lexikon

  • BIBLIOTHECA — I. BIBLIOTHECA Graece Βιβλιοθήκη, titulus libri, Synopsin Epici Cycli prolâ oratione conscriptam continentis, Apollodorô Auctore: qui in eandem fere significationem cum Cyclo convenit. Ut enim in Cyclo, i. e. choro vel corona plures personae vel… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • APOLLODORUS — I. APOLLODORUS Archon Athenis, Olymp. 107. an. 3. II. APOLLODORUS Atheniensis Grammaticus, Asclepiadis fil. Panaetii Rhodii Philosophi et Aristarchi Grammatici discipulus. Primus genus metri Triambici invenit, uti testatur Suidas. Scripsit quoque …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CONTINENS — apud Martianum, Terracina prius insula, nunc coniuncta: Rheginique ab Siciliae continenti separati, eaque in compensationem connexae telluris in insulam relegata: Ovidio, l. 15. Met. v. 289. continua, Leucada continuam veteres habuêre coloni,… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • EPOS — Graece Ε῎πος, proprie Heroicum carmen; unde Epici Poetae, Epicus Cyclus etc. Vide supra Epicum Poema, item ubi de Cyclicis Scriptoribus …   Hofmann J. Lexicon universale


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.